Verktyget

Utveckla förutsättningarna och nå era mål

Agerus Worklife är ett nyskapande verktyg för att förbättra varje medarbetares förutsättningar att nå sina mål. Det tar tillvara individens inneboende engagemang och vilja att bidra till sin egen och verksamhetens utveckling och framgång.

Verktyget är baserat på Agerus unika metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet. Den vetenskapligt validerade metoden gör det lätt att hitta både de positiva faktorerna som man ska bygga vidare på, och de hinder som finns i vardagen som gör det svårt att nå målen. Genom en effektiv process skapas bättre och bättre förutsättningar för goda prestationer och måluppfyllelse.

Resultatet är en stark och långsiktigt hållbar kultur till nytta för både verksamheten och människorna i verksamheten.
Med Agerus Worklife får du…

Tydliga arbetsuppdrag och mål

För att kunna göra ett bra arbete måste man ha en tydlig bild av sitt uppdrag – d.v.s. vad man förväntas göra och vad det ska leda till. Den höga förändringstakten ställer krav på att ständigt se över, förändra och tydliggöra varje individs, och hela teamets, uppdrag och mål. Detta arbete förenklas väsentlig med hjälp av Agerus Worklife. 

metod_uppdrag
verktyg_kors

Mätning och analys av förutsättningarna

I Agerus Worklife finns unika applikationer som mäter de viktigaste förutsättningarna för goda prestationer, effektivitet och hälsa. Indexvärden visar tydligt vilka faktorer som måste stärkas för att säkerställa måluppfyllelse och en hållbar arbetssituation. Genom tydliga diagram och tabeller, tolkningstips och reflektionsfrågor är det lätt att gå från analys till konkreta utvecklingsaktiviteter. Både för grupp och individ.
Agerus vetenskapliga index, lista

Utveckling av förutsättningarna

I Agerus Worklife är det lätt att registrera, arbeta med och följa upp beslutade utvecklingsaktiviteter. Att driva ett effektivt förbättringsarbete blir smidigt, enkelt och effektivt.

verktyg_aktiviteter
verktyg_nyckeltal

Uppföljning av nyckeltal

Utvecklingsarbetets påverkan på individuella och gemensamma nyckeltal följs upp direkt i Agerus Worklife. Förbättring av nyckeltal för prestation, såsom produktivitet, effektivitet och nöjda kunder samt nyckeltal för hälsa, t.ex. sjukfrånvaro, är ett kvitto på att man förflyttar sig i rätt riktning.

Våra experter hjälper dig under resans gång

För att säkerställa att arbetet med Agerus Worklife löper smidigt och att de uppsatta målen nås, finns våra experter till hands. Vi erbjuder utbildning och support under planeringen, implementering och i det löpande arbetet. Agerus har egna experter och dessutom finns ett rikstäckande nätverk av certifierade konsultpartners som stöttar kunder i utvecklingsarbetet.

verktyg-expert

Effektiva och utvecklande medarbetarsamtal

Modulen för medarbetarsamtal i Agerus Worklife ger ett komplett digitalt stöd för en utvecklande dialog mellan medarbetare och chef. Dialogen är baserad på Agerus unika metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet.

Läs mer om medarbetarsamtalet
medarbetarsamtalet

Agerus Worklife är ett verktyg för att utveckla alla i teamet och nå uppsatta mål.

Agerus Worklife involverar samtliga medarbetare i en systematisk utvecklingsprocess.

Agerus Worklife fokuserar på de förutsättningar i arbetssituationen som styr prestation och hälsa. Detta möjliggör ett proaktivt arbete mot uppsatta mål.

Agerus Worklife har använts i över 100 länder på 30 språk. Verktyget är åtkomligt från dator, surfplatta och mobil.

arr-survey