Agerusmetoden

Låt alla medarbetare vara med och skapa bättre förutsättningar

Agerus har utvecklat en metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet. Metoden är baserad på svensk och internationell forskning och mångårig tillämpning i stora och små företag och organisationer.

Agerus metod bygger på ett modernt synsätt på människan i arbete och är direkt kopplad till de mål som finns för verksamheten. Systematiskt utvecklar chef och medarbetare tillsammans ett antal faktorer i arbetet. Detta leder till förbättringar vad gäller effektivitet och nöjdare kunder men också i mjukare värden som samhörighet, arbetslust och välbefinnande.

Ta vara på alla medarbetares drivkraft

Forskning visar att människan i grunden vill göra ett bra jobb och blir frustrerad, och till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna göra ett bra arbete måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Agerus metod utgår från detta synsätt på människan i arbete och tar tillvara hennes inneboende engagemang och vilja till utveckling. Alla medarbetare bidrar till att förbättra sin arbetssituation och kan i större utsträckning leda sig själva.

Arbetsuppdrag och mål är utgångspunkten

För att kunna göra ett bra arbete måste man ha en tydlig bild av sitt uppdrag – d.v.s. vad man förväntas göra och vad det ska leda till. Utifrån uppdraget arbetar teamet systematiskt tillsammans med att utveckla förutsättningarna att klara det. Steg för steg frigörs den inneboende kraft som finns i gruppen.

Gruppens utveckling följs upp löpande till exempel genom att stämma av de viktigaste nyckeltalen och genom uppföljande mätningar av arbetssituationen med Agerus index.

Vetenskapliga index ger rätt fokus

I Agerus metod mäts de vetenskapligt validerade förutsättningarna för goda prestationer och hälsa. Genom unika index och överskådliga diagram blir det tydligt både vilka faktorer som snabbt behöver förbättras och vad som är bra som man ska värna och bygga vidare på.

Vi vet genom forskning att Agerus index har en direkt korrelation med gruppens nyckeltal. När indexvärdena förbättras genom de utvecklingsaktiviteter som genomförs, förbättras också nyckeltalen.

Ett lärande i vardagen

Genom Agerusmetoden får alla medarbetare möjlighet att reflektera över sitt arbetsuppdrag, sina prestationer, hur de mår och hur arbetssituationen kan förbättras. Genom dialog och utbyte med andra får alla en bättre förståelse om det större sammanhang man är en del av och hur man bäst arbetar tillsammans för att nå de gemensamma målen. Detta systematiska lärande i vardagen utvecklar både organisation och medarbetare.

En hållbar organisations- eller företagskultur stärker varumärket

Genom Agerus metod utvecklas över tid en stark och tydlig kultur som präglas av goda prestationer, måluppfyllelse och god hälsa. En sådan hållbar kultur är viktig för att vara en attraktiv arbetsplats.

Med en verksamhet där alla presterar väl stärks också varumärket mot kunder och marknad. På detta sätt är Agerus metod till nytta för individen, organisationen och varumärket.

I Agerus metod är organisationens behov och medarbetarnas behov varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

I Agerus metod skapar olikheterna oss människor emellan den dynamik som är nödvändig för utveckling.

I Agerus metod är ett bra kommunikationsklimat grunden för ett bra resultat.

I Agerus metod finns det ingen motsättning mellan goda prestationer och god hälsa. När man presterar bra mår man också bra.

arr-metod2